intervencionismo-mama - CDI

Les lesions visibles tant en ecografia com a mamografia s’han d’estudiar des del punt de vista histològic per confirmar (o descartar) la presència d’un tumor maligne. Cal efectuar una biòpsia.

Les biòpsies de forma clàssica es duia a càrrec extirpant quirúrgicament un fragment de teixit mamari que contenia la lesió. Actualment es pot realitzar sense la necessitat d’entrar en un quiròfan i sotmetre a una intervenció quirúrgica, per mitjà de les puncions mamàries o Biòpsies percutànies.

Mitjançant aquestes biòpsies s’extreuen mostres de líquid, cèl·lules o fragments de teixit per a ser analitzades per metges especialistes en Anatomia Patològica.

Hi ha diferents tipus de Biòpsia Percutánea. L’utilitzar un o altre dependrà de diversos factors: tipus i nivell d’informació que es pretén assolir, tipus i grandària de la lesió, situació i grau de visualització radiològica.

Punció Aspirativa amb Agulla Fina (P.A.A.F.)

La P.A.A.F. es realitza amb agulles de molt fi calibre i, normalment, no es requereix anestèsia local. En general s’usa per drenar quists, mes que per al diagnòstic.

Biòpsia amb Agulla Gruixuda (B.A.G.)

La B.A.G. es porta a terme amb agulla gruixuda, de calibre 12-14-18 G habitualment. També resulta ben tolerada i requereix administrar anestèsia local. El nombre de puncions varia segons diversos factors, i pot oscil·lar entre 2 i 10.

Biòpsia Assistida per Buit (B.A.V.)

A la B.A.V. es requereix habitualment l’ús d’una sofisticada tecnologia que inclou dispositius esterotàxics digitals en Taula Horitzontal. El calibre de les agulles emprades oscil·la entre 7 i 11 G. S’administra anestèsia local en tots els casos. Gràcies a les seves característiques tècniques, la B.A.V. permet obtenir unes mostres molt fiables a través d’un sol orifici cutani, de manera que no cal introduir i treure repetides vegades l’agulla.

Els seus principals avantatges són:
Disminueix dràsticament la necessitat de cirurgia amb intenció diagnòstica. En els casos en què els resultats siguin benignes s’haurà evitat el quiròfan i en els casos que siguin malignes, es podrà programar una sola intervenció quirúrgica.
Es pren la decisió terapèutica segons el resultat de l’anàlisi de la mostra obtinguda.
Es pot fer servir com a mètode terapèutic en cas que es necessiti exèresi d’una lesió benigna.

Logo-estereotaxia