El propietari d’aquesta web i el seu contingut és CDI, TARRAGONA. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant CDI, TARRAGONA exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

CDI, TARRAGONA es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

CDI, TARRAGONA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’Utilització del Web

CDI, TARRAGONA ofereix la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. CDI, TARRAGONA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.cditarragona.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

Especialment, CDI, TARRAGONA es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a CDI, TARRAGONA que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament del web.