diagnostico-precoz - CDI

El càncer de mama és una de les pocs càncers que es poden diagnosticar precoçment; és a dir, abans que es noti algun símptoma.

Per què és necessari el diagnòstic precoç?

El diagnòstic precoç és molt important ja que disminueix la mortalitat en gairebé un 40%.

En els últims anys la supervivència ha augmentat i ha disminuït la mortalitat.

Els resultats estadístics favorables de supervivència són deguts a la detecció en estadis precoços en les revisions periòdiques, gràcies a les campanyes de diagnòstic precoç.

La prova bàsica per a la detecció precoç del càncer de mama és la mamografia.

És important realitzar una mamografia anual a partir dels 40 anys. Si es realitza una mamografia cada dos anys poden passar per alt entre un 19% i 33% dels càncers que es detecten en l’estudi anual.

També és molt important que les pacients se sentin protegides pels nostres professionals, per això tenim un equip especialitzat per donar suport en aquests moments d’angoixa que poden sorgir durant el diagnòstic.

Logo-estereotaxia