ecografia-3d-4d - CDI

L’ecografia tridimensional o 3D és una tècnica ultrasònica que permet una visió volumètrica del fetus. Amb ella és possible apreciar la fisonomia del fetus, els trets de la seva cara, el volum de les extremitats … tot com si ja hagués nascut. És una visió impactant per als pares.

Hi ha algun risc que desaconselli l'ecografia en tres dimensions?

Com qualsevol altra ecografia, és totalment segura ja que el seu origen és el mateix que el d’una ecografia tradicional en dues dimensions.

Substitueix l’Ecografia 3D a l’Ecografia 2D d'alta definició?

No, ja que l’objectiu de l’ecografia 2D d’alta definició és descartar les possibles malformacions fetals externes i internes entre les 18 i 22 setmanes i l’estudi dels òrgans interns només pot realitzar-se la 2D.

En quin moment de la gestació és convenient realitzar aquest tipus d’ECOGRAFIA?

Tot i que l’Ecografia 3D pot realitzar-se en qualsevol moment i es pot repetir tantes vegades com es vulgui, el cert és que hi ha etapes de l’embaràs en les que s’obtindran millors imatges del fetus.

Entre les setmanes 24 i 28 es pot intentar la realització de l’Ecografia per obtenir una adequada visualització sobretot de la cara fetal, sempre que les condicions de l’exploració ho permetin (posició fetal, quantitat de líquid amniòtic, etc.).

És convenient que el dia de l’Ecografia no s’hagi posat cremes (hidratants, anti estries) sobre l’abdomen, ja que poden empitjorar la qualitat de les imatges obtingudes.

Qui li ha d'indicar aquesta prova?

El ginecòleg probablement comenti l’existència d’aquesta ecografia i li expliqui que el seu objectiu principal és veure la fisonomia del un futur fill, però ja que no és una prova diagnòstica, la decisió de fer-la correspon als pares.

Es podran gravar les imatges?

Es podrà gravar l’exploració sempre que les condicions siguin les adequades. Es podran gravar en DVD i obtenir fotos fixes dels millors moments.

Què és l'ecografia 3D i la 4D?

L’ecografia tridimensional 3D representa l’últim avanç en Ecografia, consisteix en la representació, en les 3 dimensions de l’espai de les imatges obtingudes mitjançant la tècnica bidimensional d’Alta Resolució. L’últim desenvolupament de l’ecografia el constitueix l’ecografia 4D, que seria la Ecografia Tridimensional en Temps Real.

Logo-estereotaxia