Carregant...

El seu centre de Radiodiagnòstic a Tarragona
Diagnóstico en patología mamaria

Les lesions visibles tant en ecografia com a mamografia s'han d'estudiar des del punt de vista histològic per confirmar (o descartar) la presència d'un tumor maligne. Cal efectuar una biòpsia.

Les biòpsies de forma clàssica es duia a càrrec extirpant quirúrgicament un fragment de teixit mamari que contenia la lesió. Actualment es pot realitzar sense la necessitat d'entrar en un quiròfan i sotmetre a una intervenció quirúrgica, per mitjà de les puncions mamàries o Biòpsies percutànies.

Mitjançant aquestes biòpsies s'extreuen mostres de líquid, cèl·lules o fragments de teixit per a ser analitzades per metges especialistes en Anatomia Patològica.

Hi ha diferents tipus de Biòpsia Percutánea. L'utilitzar un o altre dependrà de diversos factors: tipus i nivell d'informació que es pretén assolir, tipus i grandària de la lesió, situació i grau de visualització radiològica.

  • Els seus principals avantatges són:
    • Disminueix dràsticament la necessitat de cirurgia amb intenció diagnòstica. En els casos en què els resultats siguin benignes s'haurà evitat el quiròfan i en els casos que siguin malignes, es podrà programar una sola intervenció quirúrgica.
    • Es pren la decisió terapèutica segons el resultat de l'anàlisi de la mostra obtinguda.
    • Es pot fer servir com a mètode terapèutic en cas que es necessiti exèresi d'una lesió benigna.